Mountains

เงื่อนไขการใช้งาน

หากท่านเข้าร่วมกิจกรรม “รถขุดคูโบต้า 3 ตันใหม่ สุดยอดนักรีวิว” ดังกล่าว ถือว่าท่านได้ให้ ความยินยอม แก่บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในการจัดเก็บ รวบรวม ใช้และเผยแพร่ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ทราบและยอมรับกติกาและเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทเป็นอย่างดี ก่อนเข้าร่วม กิจกรรมของรางวัลครั้งนี้ ผู้ที่ทำตามเงื่อนไขและกติกาเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ ได้รับของรางวัล
  2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับรองว่า ตนเองเป็นเจ้าของคำบรรยาย และจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา ของผู้อื่น หากมีการร้องเรียน เกี่ยวกับการละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญา หรือการร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการร่วมกิจกรรม
  3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียว
    สิทธิ์ในการรับรางวัลจากกิจกรรมนี้ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ในทุกกรณี