Mountains

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
5 สุดยอดนักรีวิวรถขุดคูโบต้า 3 ตันใหม่
จากกิจกรรม “รถขุดคูโบต้า 3 ตันใหม่ สุดยอดนักรีวิว"

📣 เงื่อนไขกิจกรรม 📣

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องทำตามกติกาอย่างถูกต้องครบถ้วนและได้คะแนนตามที่กำหนด
 2. ระยะเวลาการร่วมสนุกตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 – วันพฤหัสที่ 30 กันยายน 2564
 3. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00 . ทาง www.reviewkubota.com และ Facebook page รถขุดคูโบต้า – Kubota Excavator
 4. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องยืนยันการรับของรางวัลทาง Inbox ที่ Facebook fan page   รถขุดคูโบต้า – Kubota Excavator ตามที่ได้ประกาศผลเพื่อใช้ในการยืนยันสิทธิ์
 5. แจ้งข้อมูลการยืนยันเพื่อรับสิทธิผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรม ตามรายละเอียดดังนี้
  • ชื่อ-สกุล ตามบัตรประชาชน, เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่
  • ภาพหน้า Account ที่แสดงคะแนนสะสมทั้งหมด
 6. กรุณารายงานตัวภายในเวลา 18.00 . ของวันพุธที่ 15 .. 64 หากท่านไม่ดำเนินการ ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
 7. หากระบุข้อมูลไม่ครบถ้วน ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกรางวัล
 8. บริษัท จะจัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัล ตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้ทาง inbox ภายใน 30 วันทำการ หลังจากสิ้นสุดวันที่ยืนยันสิทธิ์
 9. ผู้ที่ทำตามเงื่อนไขและกติกาเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ได้รับของรางวัล โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ทราบและยอมรับกติกาและเงื่อนไขต่าง ของบริษัทเป็นอย่างดี ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมของรางวัลครั้งนี้
 10. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับรองว่า ตนเองเป็นเจ้าของคำบรรยายและภาพถ่าย จะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญา หรือการร้องเรียนใด เกี่ยวกับการร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 11. สิทธิ์ในการรับรางวัลจากกิจกรรมนี้ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ในทุกกรณี
 12. จำกัดสิทธิผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน มีสิทธิได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 13. ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ได้คะแนน ตามที่กำหนด
 14. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้และไม่มีการจ่ายเงิน เป็นส่วนประกอบ
 15. หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นหรือผู้ร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามกติกา ของกิจกรรมไม่ว่าในกรณีใด บริษัทฯ จะตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมหรือ รับของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 16. บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับทำ กิจกรรมคูโบต้า 3 ตันใหม่ สุดยอดนักรีวิว หากท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวถือว่า ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน
 17. การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด บริษัทฯ ขอตัดสิทธิการพิจารณา คำบรรยายที่มีเนื้อหาไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม หรือผิดกฎหมาย ในทุกกรณี